"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi " - Janusz Korczak
Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi " - Janusz Korczak
Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi " - Janusz Korczak
Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi " - Janusz Korczak

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

UCZNIÓW ZSS W WIELUNIU  OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

Kryteria ocen  zachowania opracowane zostały w formie opisowej wraz z zestawieniem

skali punktowej. Dzięki temu uczeń ma świadomość jakie zachowania są poprawne i godne

naśladowania, a czego nie powinien czynić, z czym powinien walczyć, czemu przeciwstawiać się

na miarę swoich możliwości.

I.Założenia szkolnego systemu oceniania zachowania.

1.Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.

2.System uwzględnia:

- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozalekcyjnym,

- respektowania zasad współżycia i ogólnie przyjętych norm etycznych,

- aktywizację społeczną.

3.   Celem systemu jest takie oddziaływania na ucznia, aby:

 - miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawicznąpracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności,

- potrafił krytycznie oceniać postępowanie własne oraz innych,

- mógł w pełni wykorzystywać i rozwijać swoje zdolności i umiejętności.

4.   Nauczyciel stosuje ocenę wspierającą ucznia, docenia jego pozytywne zachowanie.

5.   Uwzględnia w ocenie ogólnej nawet najmniejsze symptomy poprawy.

6.   Informacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia (uwagi), każdy nauczyciel wpisuje do „zeszytu uwag”.

 7.   Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest do poinformowania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 II.Tryb i zasady oceniania zachowania.

 

 1. Przyjmuje się punktowy system oceniania.
 2. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów zwanych „kredytem zaufania”,co stanowi ocenę poprawną.
 3. W zależności od swojego zachowania i postawy uczeń zyskuje lub traci punkty.
 4. Ocenę punktową przelicza się na śródroczną i roczną.III.Ustalanie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

 1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. Wzorowe
 2. Bardzo dobre
 3. Dobre
 4. Poprawne
 5. Nieodpowiednie
 6. Naganne

IV.Kryteria ocen zachowania.

Wzorowa

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział.
 2. Otrzymał do 20 punktów ujemnych.
 3. Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości.
 4. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza szkołą).
 5. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy.
 6. Jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych.
 7. Wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów.
 8. Wyróżnia się kulturą osobistą, jest koleżeński i życzliwy dla kolegów i koleżanek.

Słabszym pomaga w nauce.

 1. Dba o estetyczna wygląd swój i klasy.

       Bardzo dobra

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział.
 2. Otrzymał do 30 punktów ujemnych.
 3. Osiąga maksymalnie wyniki na miarę swoich możliwości.
 4. Bierze udział w życiu szkoły i klasy.
 5. Troszczy się o mienie szkoły, klasy, kolegów.
 6. Wyróżnia się kultura osobistą, jest życzliwy dla kolegów i koleżanek.
 7. Dba o estetyczny wygląd swój i klasy.

Dobra

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział.
 2. Osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę możliwości.
 3. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły.
 4. Dba o mienie klasy i szkoły.
 5. Wyróżnia się kulturą osobistą, jest życzliwy dla kolegów i koleżanek.
 6. Otrzymał do 50 punktów ujemnych.

       Poprawna

 1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia. Jest przygotowany do lekcji.
 2. Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce.
 3. Jest kulturalny w stosunku do pracowników szkoły i kolegów.
 4. Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.
 5. Przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów.
 6. Wywiązuje się z obowiązków ucznia i powierzonych mu zadań.
 7. Otrzymał do 80 punktów ujemnych.

      Nieodpowiednia

 1. Używa wulgarnych słów, kłamie.
 2. Nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
 3. Przeszkadza w lekcjach, upominany nie wykazuje chęci poprawy.
 4. Agresywnie zachowuje się wobec kolegów i koleżanek.
 5. Otrzymał do 120 punktów ujemnych.

     

     Naganna

 1. Arogancko zachowuje się w stosunku do nauczyciela (popis słowny, furia,

brak reakcji na upomnienia i polecenia).

 1. Agresywnie zachowuje się wobec młodszych i rówieśników.
 2. Niszczy mienie szkoły, klasy, kolegów.
 3. Kłamie, kradnie, wymusza pieniądze, wszczyna bójki, fałszuje dokumentację szkolną.
 4. Pali papierosy, pije alkohol, ma do czynienia z narkotykami.
 5. Otrzymał powyżej 120 punktów ujemnych.

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

 1. Udział w konkursach szkolnych:  5 pkt. /każdorazowo/

- za zajęcie III, II, I miejsca:  5, 10, 15 pkt. /każdorazowo/

      

       2.    Udział w konkursach przedmiotowych poza szkołą: 10 pkt.

               - za zajęcie III, II, I miejsca:  20, 30, 40 pkt.

      

       3.    Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:

              - miejskich:  10 pkt. /każdorazowo/

              - rejonowych:  15 pkt.

              - wojewódzkich:  20 pkt.

              - ogólnopolskich:  25 pkt.

    

     3a.   Zajęcie I, II, III miejsca w zawodach sportowych:

              - miejskich:  20, 15, 10 pkt. /każdorazowo/

              - rejonowych:  25, 20, 15 pkt. /każdorazowo/

              - wojewódzkich:  40, 35, 30 pkt. /każdorazowo/

              - ogólnopolskich:  60, 50, 40 pkt. /każdorazowo/

       4.    Przynależność do organizacji pozaszkolnych - SKO, kluby sportowe, zespoły taneczne,

szkoła muzyczna, ministranci, PCK, itp. : za każdą przynależność 5 pkt.

 

 1. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych:  5 pkt.
 1. Dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas imprez okolicznościowych poza szkołą:

targi edukacyjne, Jarmark Bożonarodzeniowy, itp. : 20 pkt. /każdorazowo/

 1. Strój galowy w czasie uroczystości szkolnych:  10 pkt. /każdorazowo/
 1. Pracę na rzecz klasy:

- funkcje w klasie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik:

  1-10 pkt. /raz w semestrze/,

- dekoracja klasy:  1-2 pkt. /każdorazowo/,

- systematyczna opieka nad kwiatami:  5 pkt. /raz w semestrze/,

- wykonywanie pomocy do klasopracowni:  2 pkt. /każdorazowo/

 1. Pracę na rzecz szkoły:

- funkcje w samorządzie szkolnym : 5-20 pkt. /raz w semestrze/

- pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej:  5-10 pkt. /każdorazowo/

  (praca poza godzinami lekcyjnymi w wolnym czasie ucznia,

   przyznaje nauczyciel w zależności od zaangażowania ucznia na tle całej klasy)

- dekoracja na korytarzach:  2 pkt. /każdorazowo/

- zbiórka surowców wtórnych:  2 pkt. /raz w semestrze/

 1. Systematyczną pomoc kolegom (koleżankom) w nauce:  5-10 pkt. /raz w semestrze/
 1. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności:

- bezpośrednia i pośrednia pomoc osobie słabszej

(bitej, wyśmiewanej, przezywanej, itp.):  5-15 pkt. /każdorazowo/,

- interwencja w przypadku dostrzeżenia negatywnych zachowań typu:

malowanie i pisanie po ścianach, ławkach, niszczenie sprzętu, itp.:  10 pkt. /każdorazowo/

 1. 100 % obecności lub maksymalna liczba nieobecności usprawiedliwionych:  40 godz.,

maksymalnie trzy spóźnienia:  20pkt. /raz w semestrze/

 1. Punkty do dyspozycji wychowawcy:  1-10 pkt. /raz w semestrze/ (postawa wobec rówieśników i nauczycieli oraz obsługi, pomoc koleżeńska, zachowanie na lekcji, zmiana obuwia)

 

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

 1. Niewykonywanie poleceń nauczyciela :  2 pkt. /każdorazowo/
 2. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły: 5 pkt. /każdorazowo/
 3. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo:  5 pkt. /każdorazowo/
 4. Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne:  5 pkt. /każdorazowo/
 5. Złe zachowanie w stołówce, na wycieczce:

- odłączenie się od grupy:  5 pkt. /każdorazowo/

- ignorowanie poleceń nauczyciela:  5 pkt. /każdorazowo/

- niewłaściwe zachowanie w grupie poza obrębem szkoły:  5 pkt. /każdorazowo/

      6.    Niewłaściwy wyzywający strój szkolny na lekcjach, przesadny makijaż

             (nauczyciel zgłasza wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu, który podejmuje decyzję

              o wpisaniu punktów:  10-30 pkt. ujemnych /raz w jednym dniu/

      7.    Niekorzystanie z szatni – pozostawianie kurtek w klasie:  2 pkt. /każdorazowo/

      8.    Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku (+zwrot kosztów naprawy): 10– 30 pkt. /każdorazowo/

      9.   Utrudnianie prowadzenia lekcji i innych zajęć szkolnych (występy, itp.): 5 pkt./każdorazowo/

     10. Niszczenie rzeczy innych osób:  5 pkt. /każdorazowo/

     11. Kradzież: 30 pkt. /każdorazowo/

     12. Zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt. /każdorazowo/

     13. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu i innych używek (dopalacze, narkotyki):  20 pkt. /każdorazowo/

     14. Udokumentowane wejście w konflikt z prawem: 20 pkt.

     15. Nie wywiązywanie się z zobowiązań:  5 pkt. /każdorazowo/

     16. Wyłudzanie pieniędzy:  10 pkt. /każdorazowo/

     17. Fałszowanie podpisów i dokumentów:  10 pkt. /każdorazowo/

     18. Spóźnianie się na lekcje:

 1. Dwa spóźnienia – brak punktów ujemnych,
 2. Powyżej 3 spóźnień – 1 pkt.

     19. Opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw: 2 pkt. /każdorazowo/

     20. Umyślne niszczenie zieleni:  5 pkt. /każdorazowo/

     21. Używanie w czasie zajęć lekcyjnych telefonu komórkowego:  2 pkt. /każdorazowo/

Za zniszczenie lub zaginięcie aparatu telefonicznego szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

     22. Używanie Internetu i telefonu komórkowego w sposób uwłaczający godności innych osób

(nagrywanie, fotografowanie):  5 pkt. /każdorazowo/

     23.Nauczyciel ma prawo zatrzymać aparat telefoniczny i pozostawić go w sekretariacie szkoły

do odebrania przez rodziców.

Kryteria ocen zachowania:

WZOROWE                             180 i wyżej

BARDZO DOBRE                     140 -  179

DOBRE                                     100 – 139

POPRAWNE                             60 – 99

NIEODPOWIEDNIE                 20 – 59

NAGANNE                                20 i mniej

 1. V.Kryteria oceny projektu edukacyjnego

 

 1. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 20.

Punktacji następującej podlegają:

 1. Efekt końcowy (wytwór) – 5 punktów
 2. Wkład pracy ucznia – 10 punktów
 3. Prezentacja – 5 punktów

Otrzymane punkty za projekt nauczyciel przelicza na ocenę

i może wpisać uczniowi do dziennika jako cząstkową ocenę z przedmiotu.

Celujący:  20 – 19 pkt.

Bardzo dobry:  18 – 16 pkt.

Dobry:  15 – 13 pkt.

Dostateczny:  12 – 11 pkt.

Dopuszczający:  10 – 8 pkt.

Niedostateczny:  7 – 0 pkt.

Nagrodą  za  właściwe  zachowanie jest:

 • indywidualną:

 - wyróżnienie przez wychowawcę / każdorazowo/ , dyrektora szkoły / za bardzo dobre  zachowanie/

- dofinansowanie  do  wycieczki / zachowanie dobre i bardzo dobre/                                                           - list gratulacyjny do rodziców/ za zachowanie wzorowe/

 • dla  klasy:                                                                                     

- wyjście  do kawiarni lub restauracji/ I miejsce/

   kosz słodyczy / II miejsce/

   dzień bez pytania /III miejsce/